مهرداد سه شنبه 21 خرداد 1392 12:00 ب.ظ نظرات ()
اسامی نامزدهای انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر سمنان سال 1392

نام نام خانوادگی نام پدر شماره نامزد
 عباسآلبویه علی اکبر 1214
 الهام
 ابراهیم زاده
 محمدابراهیم
 1215
 سیدعباساحمدپناهی
سیدفتح اله
1217
 احمداخلاقی
حسینعلی
1218
 مریماسلامی
علی اصغر
1219
 آقافضل اللهاعدل
رحمت الله
 1241
 محمدرضاامیدیان
محمد ابراهیم
1245
 اسدالهامینی جهرمی
نصراله
1246
علیرضاباغبان
محمد
1247
 رجبعلیبرزگر
اصغر
1248
 حسنپیوندی فرد
رضا1249
 حمید ترامشلوحضرت قلی
 1251
 مهدیترحمی
یدالله
1252
 مجتبیجعفری
رضا
1256
 مرضیهجعفری چاشمی
قنبرعلی
1257
 کهزادجوادی فر
اله مراد
1258
 علیرضاحاجی علیان
علی محمد
 1259
 داودحسن آبادی
غلامحسین
1261
 رمضانحیدریان
عباسعلی
1262
 محمدخلوصی
حبیبا...
1265
 مرتضیداودی
پنجعلی
1267
 تقیدربانیان
رضا
1268
 احمددهرویه
غلامحسین
1269
 زهرا رحمانیانشکرالله
1271
 شهرامرستم زاده
محمد
1272
 سعیدرضائی آهوانوئی
غلامرضا
 1274
بیژنروحانی
 حسینعلی1275
 سیدمهدی سادات حسینیسید محمود
 1276
 غلامرضاسالار
علی اکبر
1278
 حسینسیستانی
حبیب اله
1279
 کلثومسیستانی
 غلامرضا1281
 علیشاهنکوئی
ابوالقاسم
1282
 سید کاظمشجاعی
سید اسماعیل
1284
 صدیقه بیگمشجاعی
 سید عبدالله1285
 فاطمهشرفیه
 جعفر1286
 حسام الدینشریعتپناهی
عسگری
1287
 رضاشریفی
فضل الله
1289
 محمدحسنشکری
گل محمد
1292
 علیرضا شیبانیمحمد
1294
 زهرا صدیقی حسین1295
زمانصندوقدار  محسن1296
 محمودصوفی نژاد
رمضان
1297
 امیرهوشنگطالبی
محمد
1298
جلیل
طاهریان
 محمد 1412
 محمدطاهریان
ناصر
1415
 عباسطحان
 ابوالفضل 1416
 جوادعالمی
 محمد علی 1417
 ابراهیم عباسیمحمد رضا
1418
 محمدابراهیم عبدوس یوسف 1419
 حسینعزالدین
 یداله 1421
 محمودعزیزالدین
محمد هادی
1424
 محمدرضاعلیزاده
 بختیار1426
 محمدهادیعموزاده
علی
1427
 محمدعلی غریبشائیانقاسم
 1428
 محسنغفاری
 حیدرعلی1429
 علیرضاغفوریان
رحمت اله
 1451
 عبداللهفخارقدیر1452
 ابوالقاسمفخاریان
 حسین1454
 عباس قادریمحمد
1456
 نیره قادریمحمد
1457
 محمدعلی قدرتی نورا...1458
 امیر قدسجلیل
1459
 مهدیکرم الدین
شکرالله
 1464
 علیرضا کریم غلامرضا1465
 مجید گنجیذبیح اله1467
 حبیبالهمحقق
 عباسعلی1468
 محمد مداحابوطالب
 1471
 احمدمرادی نسب
نعمت اله
 1472
 اصغرنژادزارع
عبدالله1478
 ماشاءالله نظریقاسم
1479
 مجیدنظری
محمد
1481
 احمدنیکنامی حسن 1482
 حسین وردی علی1484
 سیدجوادهاشمی
سیدحسین
1485
 سیدعلیرضاهاشمی
 سیدیوسف1486
 احمدرضا هفتنیرجبعلی
 1487
 سیف الههمتی
 قاسم علی1491
علی
همتی
 عباس1492
علی
همتی
 ابراهیم1494
علی
همتی
قدرت اله
 1495
 محسن یاسینوروز  1496
مهدییعقوبی هریکنده
 حسینعلی1497

نظربه اینکه تعداد اعضای اصلی شورای اسلامی این شهر سمنان  11 نفر است. رای دهندگان در روز اخذ رای فقط اسامی تعداد حداکثر 11 نفر را می توانند در برگ رای بنویسند.